HSE

HSE Beleidsverklaring

Health, Safety and Environment Beleid

Het beleid van Century Aluminum Vlissingen B.V. is gericht op het maatschappelijk verantwoord ondernemen, het zekerstellen van de veiligheid en de gezondheid van al onze medewerkers en de medewerkers van derden, het voldoen aan de wettelijke en andere HSE eisen en het voorkomen van milieuschade. Het integrale managementsysteem zorgt voor borging en is gericht op het continu verbeteren van onze prestaties.

Veiligheid en gezondheid

Century Aluminum Vlissingen streeft naar een ongevalsvrije werkomgeving. Ons uitgangspunt is dat alle werkgerelateerde ongevallen te voorkomen zijn. Preventie van ongevallen wordt vorm gegeven door het uitvoeren van een risico inventarisatie en evaluatie (RI&E) voorafgaand aan de uitvoering van de werkzaamheden. Veiligheid en gezondheid staan bij onze activiteiten voorop. We willen de slogan “we doen het veilig of we doen het niet“ ten uitvoer brengen voor alle werkzaamheden die op het Century Vlissingen terrein worden uitgevoerd. Wij vragen alle medewerkers en contractors het werk te stoppen en te corrigeren als het werk niet veilig kan worden uitgevoerd.

We hebben de organisatie en de processen zodanig ingericht dat de consequenties van het gebruik van gevaarlijke stoffen nooit zal leiden tot een ernstig ongeval. Door het optimaliseren van ons gedrag zijn we ervan overtuigd dat we de jaarlijks vastgestelde doelen op het gebied van veiligheid zullen bereiken.

Milieu

De speerpunten van ons milieubeleid vinden hun basis in de inventarisatie en evaluatie van onze milieuaspecten. We zullen er continu naar streven om de milieubelasting voortvloeiend uit de aspecten met de grootste gevolgen terug te dringen. Voortdurende aandachtspunten zijn het terugdringen van water- en luchtemissies en het beschermen van de bodem. Andere kernpunten van het milieubeleid zijn een optimaal gebruik van grondstoffen en energie.

Document

De HSE beleidsverklaring is in het jaar 2017 opgesteld en ondertekend door het management team van Century Aluminum Vlissingen. De beleidsverklaring kunt u hier lezen.