IMVO convenant

De Vereniging Nederlandse Metallurgische Industrie (VNMI) is de brancheorganisatie van Nederlandse producenten van ruwe metalen en metaallegeringen en halffabricaten daarvan. Dit zijn ondernemingen die uit metaalertsen zuivere metalen vrijmaken en bedrijven die ingezamelde recyclematerialen voor hergebruik.

De VNMI, Century Aluminum Vlissingen B.V., CNV, E-MAX Aluminium Profielen, Eurometaux, FNV, Global March against Child Labour, Hunter Douglas Europe, IUCN Nederland, de Minister voor Internationale Handel en Ontwikkelingssamenwerking, de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, Tata Steel Nederland, Unicef Nederland en Uzimet zijn gezamenlijk tot een convenant gekomen voor Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Dit convenant ‘Samen naar verantwoorde metaalketens’ is op 23 mei 2019 ondertekend.

IMVO convenant metallurgische industrie

VNMI wil enerzijds haar maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen en bestaande inspanningen van de sector op het gebied van MVO versterken en uitbreiden. Anderzijds wil VNMI IMVO gerelateerde economische risico’s voor de sector verkleinen c.q. nieuwe kansen creëren. Daarbij streeft VNMI naar synergie met onder andere beleid inzake Maatschappelijk Verantwoord Inkopen, schaarse en conflictmineralen, circulaire economie en innovatie.

In opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken is door KPMG een IMVO Sector Risico Analyse uitgevoerd. Daarin is de Nederlandse metaal-elektrotechnische sector als ‘risicovol’ bestempeld omdat in de toeleveringsketens van deze industrie negatieve effecten op mens, milieu en economie kunnen optreden. Voor de Vereniging Nederlandse Metallurgische Industrie (VNMI) was dat aanleiding om te laten verkennen wat de mogelijkheden zijn voor een IMVO convenant met de overheid en maatschappelijke organisaties.

‘Samen naar verantwoorde metaalketens’

Het convenant richt zich op lange termijn sociale en ecologische effecten van de inkoop van grondstoffen en diensten in de metaalsector. De samenleving verwacht in toenemende mate dat bedrijven verantwoordelijkheid nemen voor alle aspecten van hun productieketen. Daarvoor is krachtenbundeling en samenwerking met andere stakeholders noodzakelijk. Met een gezamenlijke aanpak kunnen ook misstanden collectief worden aangepakt. Naast de binnenlandse aanpak, door de betrokkenheid van een Nederlandse brancheorganisatie, is dit convenant het eerste dat ook meteen internationaal verankerd is dankzij de betrokkenheid van een Europese brancheorganisatie.

Hier kunt u het volledige persbericht vinden over het opgestelde convenant. In dit persbericht van de SER vindt u meer informatie over de gevoerde onderhandelingen voor een convenant in de metallurigische sector. Meer informatie over dit onderwerp kunt u tevens vinden op de website van VNMI: http://www.vnmi.nl/